.:: Halasthermal Kft. ::.

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye

Fejléces papír címere 

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

  

Végigkövethető az igényelt okmány útja – új szolgáltatás az elektronikus közigazgatásban

 

 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) fejlesztésének köszönhetően az új okmányok igénylése után tájékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy az okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. A KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon követése” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető az igényelt személyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megkeresés és telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.

 

 

 

 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

Kecskemét, 2013. június 3.

bővebben >>

2013:06:10


Közlemény

 

 

az I. negyedéves hulladékkezelési közszolgáltatási díjfizetésről

 

 

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatja a szolgáltatási körébe tartozó települések lakosságát, hogy a 2013-as, I. negyedéves hulladékkezelési közszolgáltatási díj csekkjeinek kiküldése április közepén történik.

A szolgáltató technikai okok miatt a megszokottól két héttel később postázza az idei, első negyedéves (2013. januári, februári, márciusi szolgáltatási díjat tartalmazó csekkeket) díjbekérő számlát, amelynek befizetési határideje 2013. április 30. lesz. A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. kéri tisztelt ügyfeleit a fizetési határidő betartására!

 

A Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati elérhetőségei:

 

Cím: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.

Telefon: +36/30/321 0525 (1-es menüpont)

Üzenetrögzítő: +36/77/422 003

E-mail: ugyfelszolgalat@homokhatsagi.hu

 

Honlap: www.homokhatsagi.hu

 

 

bővebben >>

2013:03:25


Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére

 

bővebben >>

2013:03:15


Lakossági tájékoztató

 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályai


A növényi hulladék égetése csak egyéb jogszabályok (erdővédelmi, levegőtisztasági, stb)
betartása és a szükséges engedélyek birtokában lehetséges!

 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a megkezdés előtt legalább 24 órával korábban a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek (vagy tűzoltóságnak) be kell jelenteni. A bejelentést lehetőleg írásban, kell megtenni, de ha erre nem volt lehetőség, úgy elfogadható a telefonon történő bejelentés is. Az írásban történő bejelentést, úgy kell megtenni, hogy az a tervezett tűzgyújtást megelőzően 24 órával előbb beérkezzen a kirendeltségre. Ezzel csökkenthető a téves tűzriasztások száma és mérsékelhetők a felesleges vonulások okozta plusz költségek.
 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM elrendelése idején TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a nád és a növényi hulladék égetése!
 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról tájékozódhat a tűzoltóságokon, valamint a polgármesteri hivatalokban is.
A tarlóégetést a legelőkön, a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tűzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen.
A tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos.
Az égetéshez csak a tarlómaradványok, valamint a legelőkön található száraz fű használhatók fel.
A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
A cséplési hulladékok, így pillangósvirágú magvak hulladékai és egyéb hulladék, a fatisztogatás hulladékai (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkek és az arankafoltok – megfelelő tűzvédelmi óvórendszabályok betartásával – csak a helyszínen égethetők.
Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
 

Ennek érdekében:
-          A tarlót vagy az érintett területet az égetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani,
-          A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
-          A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
-          A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott (lapátok, parázscsapók, vízzel teli háti permetező), megfelelő létszámú, a tűzjelzés szabályaira is kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni,
-          Az égetés helyszínén tűzjelzésre alkalmas eszközt (mobil telefon kell készenlétben tartani)
-          Az égetés helyszínén legalább egy traktort ekével ellátva a helyszínen készenlétben kell tartani,
-          A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani,
-          Erős szélben TILOS tarló –vagy növényi hulladékot égetni!
-          Ha az égetés közben erős szél támad a tüzet azonnal el kell oltani.
FONTOS, hogy a tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
Amennyiben a tűz ellenőrizetlenné, válik, vagy bárki tüzet észlel haladéktalanul köteles tűzjelzést adni a 105-ös telefonszámon a katasztrófavédelem ügyeletének.

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelőssel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség 100.000 - 3.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot kell ki szabni, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.


A hulladékégetés humán- és környezet-egészségügyi kockázatairól


A tűzgyújtással, tűzgyújtási tilalommal és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) 27. § (1) és (3) bekezdésével elrendelt általános tilalom. A szabályozás (1) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (továbbiakban: növényi hulladék) égetésére is.


A fentiekben meghatározott főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok teszik lehetővé a növényi hulladék égetését:


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan védetté nyilvánított életközösségekre (pld. védett növénytársulások) vonatkozóan a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7. §-ának (4) bekezdése értelmében az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető.


A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdésének b) pontja szerint természeti területen a felügyelőség engedélye szükséges: a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) pontjában foglalt fogalom-meghatározás szerint természeti területnek minősül valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek.
Az erdőről és az erdő védelméről szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Etv.) az erdőben és annak kétszáz-méteres körzetében való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó helyen kialakított tűz, mészégető, faszénégető) szabályozza.  Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az Etv. hatálya alá tartozó erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az égetési feltételeket beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.
 

A hatályos jogi szabályozás áttekintésénél ki kell emelni a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 606. §-át, amely a tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait foglalja össze. E szabályok határozzák meg a tűzvédelem anyagi feltételeit.
 

Jogszabályi környezet:
-          1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
-          306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
-          1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
-      67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet a védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról
-          2009. évi XXXVII. törvény az erdőről és az erdő védelméről
-          4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
-          28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

2013:02:15


Jelentősebb havazás várható

 

Vasárnap este, illetve éjszaka kisebb havazásra, hajnaltól havas esőre, ónos esőre számíthatunk. Hétfőn, kedden nagyon kellemetlen, balesetveszélyes lehet az időjárás. További jelentős mennyiségű hó, illetve időről-időre eső és ónoseső is eshet. Általában gyenge, vagy mérsékelt, változóirányú szél fog fújni.

További képeinket a Képtárban tekinthetik meg.

2013:01:13


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91]